Acil Durum Eylem Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 11. ve 12 maddeleri ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği gereği,

MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

"Acil Eylem Planı" Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasıdır.

Bu planda;
  •     Acil durum planı genel esasları,
  •     Acil durum organizasyonu ve görevi,
  •     Acil durum ekipleri ve görevleri,
  •     Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
  •     Acil durum prosedürleri,
  •     Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
  •     Acil durum iletişim listesi
  •     Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
  •     Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması yer alır.
 
    Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.